Οδηγίες παρουσίασης εργασιών

Οδηγίες για τις προφορικές παρουσιάσεις εργασιών

Οι παρουσιάσεις των προφορικών εργασιών θα γίνουν με PowerPoint ηλεκτρονικά. Η παρουσίαση θα έχει διάρκεια έως 12 λεπτά. Θα ακολουθούν ερωτήσεις για τα επόμενα 3 λεπτά. Το Προεδρείο κάθε ενότητας θα συντονίζει τα ανωτέρω.

Οδηγίες για τις γραπτές παρουσιάσεις εργασιών (poster)

Η γραπτή ανακοίνωση (poster) θα πρέπει να έχει διαστάσεις 80 cm πλάτος και 110 cm ύψος το μέγιστο. Στο poster ο τίτλος αναγράφεται ψηλά επάνω με γραμματοσειρά 72 pt, ώστε να διαβάζεται εύκολα από απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρα. Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται με γραμματοσειρά μεγέθους 48 pt, οι διευθύνσεις των συγγραφέων, το κείμενο, πίνακες, διαγράμματα, εικόνες με γραμματοσειρά μεγέθους τουλάχιστον 28 pt.

Η χρήση χρωμάτων, εικόνων, κατάλληλου πάχους γραμμών στα διαγράμματα βοηθά στην ταχεία κατανόηση του περιεχομένου της παρουσίασης. Το περιεχόμενο της γραπτής ανακοίνωσης προφανώς πρέπει να αντιστοιχεί με το περιεχόμενο της Περίληψης που υπάρχει στο Τεύχος Περιλήψεων.